share
share
تور پشه ای
توری پشه
تور پشه
تور پشه ای

توری پشه ای فلزی گالوانیزه

ویژگی‌های محصول

ابعاد توری را انتخاب کنید
۱متر×۱متر
۱متر×۲متر
۱متر×۳متر
۱متر×۴متر
۱متر×۵متر
۱متر×۶متر
۱متر×۷متر
۱متر×۸متر
۱متر×۹متر
۱متر×۱۰متر
۱متر×۱۵متر
۱متر×۱۲متر
۱متر×۲۰متر
۱متر×۱۱متر
۱متر×۱۸متر
۱متر×۱۹متر
۱متر×۱۷متر
۱متر×۱۴متر
۱متر×۱۳متر
۱متر×۱۶متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۰۰ سانتیمتر
۱۲۰ سانتیمتر × ۲۰ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۴ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۲ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۳ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۸ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۴ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۹ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۵ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۳ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۰ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۸ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۱ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۶ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۶ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۹ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۷ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۱۲ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۵ متر
۱۲۰ سانتیمتر × ۷ متر
۱.۵ متر × ۹ متر
۱.۵ متر × ۱۲ متر
۱.۵ متر × ۱۳ متر
۱.۵ متر × ۱۹ متر
۱.۵ متر × ۱۷ متر
۱.۵ متر × ۱۴ متر
۱.۵ متر × ۳ متر
۱.۵ متر × ۲ متر
۱.۵ متر × ۱۶ متر
۱.۵ متر × ۱۵ متر
۱.۵ متر × ۱۸ متر
۱.۵ متر × ۲۰ متر
۱.۵ متر × ۱۱ متر
۱.۵ متر × ۵ متر
۱.۵ متر × ۸ متر
۱.۵ متر × ۴ متر
۱.۵ متر × ۱ متر
۱.۵ متر × ۶ متر
۱.۵ متر × ۷ متر
۱.۵ متر × ۱۰ متر
کاربرد : جلوگیری از ورود انواع پشه و مگس و زنبور و ...
جنس : گالوانیزه
عرض : ۱۰۰ سانتیمتری (۱ متری ) و ۱.۲۰ متری (۱۲۰ سانتیمتری ) و ۱.۵ متری (۱۵۰ سانتیمتری)
checkboardموجود در انبار کالای آرکا
ارسال توسط کالای آرکا

82,000 تومان

arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon