share
share
تور سبز دوردوز با تسمه و حلقه دار
توری سایبان نوار دوزی شده و حلقه دار
شید دوردوز با تسمه و حلقه دار
تور سبز نوار دوزی و حلقه دار
ضد آفتاب
تور سبز دوردوز با تسمه و حلقه دار

تور سبز سایبان شیدگلخانه نواردوزی وحلقه دارعرض۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲ ۸۰٪ضدآفتاب تورینه بافت

SHADE NET GREEN

ویژگی‌های محصول

🟢 انتخاب ابعاد👇
۲ متر×۱۰متر=۲۰مترمربع
۲متر×۲۰متر=۴۰مترمربع
۳متر×۱۱متر=۳۳مترمربع
۳متر×۷متر=۲۱مترمربع
۳متر×۵متر=۱۵مترمربع
۳متر×۸متر=۲۴مترمربع
۳متر×۹متر=۲۷مترمربع
۳متر×۱۰متر=۳۰مترمربع
۲متر×۱۵متر=۳۰مترمربع
۳متر×۶متر=۱۸مترمربع
۵متر×۸متر=۴۰مترمربع
۴متر×۱۱متر=۴۴مترمربع
۴متر×۷متر=۲۸مترمربع
۴متر×۱۹متر=۷۶مترمربع
۵متر×۱۳متر=۶۵مترمربع
۴متر×۸متر=۳۲مترمربع
۵متر×۱۲متر=۶۰مترمربع
۳متر×۱۹متر=۵۷مترمربع
۵متر×۱۱متر=۵۵مترمربع
۴متر×۱۳متر=۵۲مترمربع
۵متر×۵متر=۲۵مترمربع
۳متر×۱۴متر=۴۲مترمربع
۳متر×۲۴متر=۷۲مترمربع
۴متر×۵متر=۲۰مترمربع
۴متر×۱۰متر=۴۰مترمربع
۵متر×۱۵متر=۷۵مترمربع
۴متر×۲۱متر=۸۴مترمربع
۴متر×۱۵متر=۶۰مترمربع
۳متر×۲۲متر=۶۶مترمربع
۳متر×۲۵متر=۷۵مترمربع
۴متر×۲۲متر=۸۸مترمربع
۳متر×۲۰متر=۶۰مترمربع
۴متر×۱۸متر=۷۲مترمربع
۳متر×۱۳متر=۳۹مترمربع
۳متر×۱۸متر=۵۴مترمربع
۵متر×۱۰متر=۵۰مترمربع
۴متر×۱۶متر=۶۴مترمربع
۳متر×۲۳متر=۶۹مترمربع
۵متر×۶متر=۳۰مترمربع
۴متر×۲۳متر=۹۲مترمربع
۳متر×۱۶متر=۴۸مترمربع
۴متر×۲۴متر=۹۶مترمربع
۳متر×۲۱متر=۶۳مترمربع
۵متر×۹متر=۴۵مترمربع
۵متر×۷متر=۳۵مترمربع
۵متر×۱۶متر=۸۰مترمربع
۴متر×۱۲متر=۴۸مترمربع
۳متر×۱۷متر=۵۱مترمربع
۴متر×۲۵متر=۱۰۰مترمربع
۴متر×۲۰متر=۸۰مترمربع
۴متر×۱۴متر=۵۶مترمربع
۴متر×۹متر=۳۶مترمربع
۳متر×۱۲متر=۳۶مترمربع
۴متر×۱۷متر=۶۸مترمربع
۵متر×۱۴متر=۷۰مترمربع
۴متر×۶متر=۲۴مترمربع
۳متر×۱۵متر=۳۵مترمربع
۵متر×۲۷متر=۱۳۵مترمربع
۵متر×۲۱متر=۱۰۵مترمربع
۵متر×۱۸متر=۹۰مترمربع
۶متر×۶متر=۳۶مترمربع
۵متر×۲۸متر=۱۴۰مترمربع
۵متر×۱۷متر=۸۵مترمربع
۵متر×۲۶متر=۱۳۰مترمربع
۵متر×۲۵متر=۱۲۵مترمربع
۵متر×۱۹متر=۹۵مترمربع
۵متر×۲۲متر=۱۱۰مترمربع
۵متر×۲۳متر=۱۱۵مترمربع
۶متر×۷متر=۴۲مترمربع
۵متر×۲۴متر=۱۲۰مترمربع
۵متر×۲۹متر=۱۴۵مترمربع
۵متر×۳۰متر=۱۵۰مترمربع
۵متر×۲۰متر=۱۰۰مترمربع
۶متر×۱۴متر=۸۴مترمربع
۶متر×۱۱متر=۶۶مترمربع
۶متر×۱۳متر=۷۸مترمربع
۶متر×۹متر=۵۴مترمربع
۶متر×۱۲متر=۷۲مترمربع
۶متر×۱۰متر=۶۰مترمربع
۶متر×۸متر=۴۸مترمربع
۶متر×۱۵متر=۹۰مترمربع
۶متر×۱۹متر=۱۱۴مترمربع
۶متر×۱۷متر=۱۰۲مترمربع
۶متر×۲۴متر=۱۴۴مترمربع
۶متر×۲۸متر=۱۶۸مترمربع
۶متر×۱۶متر=۹۶مترمربع
۶متر×۲۲متر=۱۳۲مترمربع
۶متر×۲۹متر=۱۷۴مترمربع
۶متر×۲۳متر=۱۳۸مترمربع
۶متر×۲۰متر=۱۲۰مترمربع
۶متر×۲۵متر=۱۵۰مترمربع
۶متر×۲۱متر=۱۲۶مترمربع
۶متر×۲۷متر=۱۶۲مترمربع
۶متر×۳۰متر=۱۸۰مترمربع
۶متر×۱۸متر=۱۰۸مترمربع
۶متر×۲۶متر=۱۵۶مترمربع
۸متر×۷متر=۵۶مترمربع
۸متر×۸متر=۶۴مترمربع
۸متر×۱۲متر=۹۶مترمربع
۸متر×۱۵متر=۱۲۰مترمربع
۸متر×۹متر=۷۲مترمربع
۸متر×۱۰متر=۸۰مترمربع
۸متر×۱۱متر=۸۸مترمربع
۸متر×۱۳متر=۱۰۴مترمربع
۸متر×۱۴متر=۱۱۲مترمربع
۸متر×۲۰متر=۱۶۰مترمربع
۸متر×۱۹متر=۱۵۲مترمربع
۸متر×۲۲متر=۱۷۶مترمربع
۸متر×۱۶متر=۱۲۸مترمربع
۸متر×۲۵متر=۲۰۰مترمربع
۸متر×۱۷متر=۱۳۶مترمربع
۸متر×۲۶متر=۲۰۸مترمربع
۸متر×۲۷متر=۲۱۶مترمربع
۸متر×۱۸متر=۱۴۴مترمربع
۸متر×۲۴متر=۱۹۲مترمربع
۸متر×۲۱متر=۱۶۸مترمربع
۸متر×۲۳متر=۱۸۴مترمربع
۸متر×۲۸متر=۲۲۴مترمربع
۸متر×۲۹متر=۲۳۲مترمربع
۸متر×۳۰متر=۲۴۰مترمربع
۱۰متر×۱۸متر=۱۸۰مترمربع
۱۲متر×۱۳متر=۱۵۶مترمربع
۱۰متر×۱۷متر=۱۷۰مترمربع
۱۲متر×۱۷متر=۲۰۴مترمربع
۱۲متر×۱۹متر=۲۲۸مترمربع
۱۲متر×۱۸متر=۲۱۶مترمربع
۱۲متر×۷متر=۸۴مترمربع
۱۰متر×۱۶متر=۱۶۰مترمربع
۱۰متر×۱۲متر=۱۲۰مترمربع
۱۰متر×۱۹متر=۱۹۰مترمربع
۱۰متر×۱۰متر=۱۰۰مترمربع
۱۰متر×۷متر=۷۰مترمربع
۱۰متر×۱۳متر=۱۳۰مترمربع
۱۲متر×۲۰متر=۲۴۰مترمربع
۱۲متر×۱۱متر=۱۳۲مترمربع
۱۰متر×۱۱متر=۱۱۰مترمربع
۱۲متر×۱۵متر=۱۸۰مترمربع
۱۲متر×۱۲متر=۱۴۴مترمربع
۱۰متر×۱۴متر=۱۴۰مترمربع
۱۲متر×۱۴متر=۱۶۸مترمربع
۱۰متر×۲۰متر=۲۰۰مترمربع
۱۲متر×۱۶متر=۱۹۲مترمربع
۱۰متر×۱۵متر=۱۵۰مترمربع
۱۰متر×۹متر=۹۰مترمربع
1 متر × ۱ متر = ۱ مترمربع
توضیحات دوردوزی : تمام ابعاد به صورت نوار دوزی و حلقه دار ارسال خواهد شد
تعداد حلقه : هر یک متر یک حلقه فلزی مطابق عکس دوخته شده
ویژگی توری : مقاوم در برابر اشعه آفتاب
جنس : پلی اتیلن ضدآفتاب
🟣 توجه 🟣 : جهت خرید ابعاد با عرض ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ از طریق🔍 جستجو 👆 و نوشتن تور سبز🔎 داخل همین فروشگاه - همچنین جهت خرید ابعاد خاص با ما تماس بگیرید .
توضیحات : جهت ایجاد سایبان در منازل . تراس و بالکن و پارکینگ . ویلا و باغ . با سایه اندازی 80%. ضد افتاب . رنگ سبز
+ موارد بیشتر
۳۰ ماه
checkboardموجود در انبار کالای آرکا
ارسال توسط کالای آرکا

1,100,000 تومان

arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon